jizz中国zz

jizz中国zz

真火衰,则大肠冰冻,非桂、附不能温。白附子,燥药也。

但阴炼,不若阳炼之无气臭也。痨瘵之症,久则生虫,用鳗鱼之类,亦可杀虫,何以必用獭肝?

曰∶山茱萸乃六中之臣药也,其功必大中诸药,是以仲景公用之耳。或问龟至灵,人有放龟而延龄者,乌有食龟而延年者乎?

然而此方只可泻火之已燃,而不能泻火之未发,能消暑之既盛,而不能消暑之将残。盖虎之力出于骨,以健骨补人之弱骨何疑。

半身不遂,肢体麻木。或问麝香能消水果之伤,然乎?

鼠骨实能生齿,但人用之不得法耳。或问皂荚开关之药,单用以取捷乎?

Leave a Reply